การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

การยื่นกู้


 คนพิการ  ผู้ดูแล

*

คนพิการ


*


*

ผู้ค้ำประกัน


*

*

*


Fish