ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแล)

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงทะเบียนขอกู้เงินออนไลน์กรณีฉุกเฉิน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ โทร.02-106-9337 ถึง 9340

WCAG 2.0 (Level AAA)